Smart Visa

ประเทศไทยได้มุ่งเน้นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม รัฐบาลไทยได้เพิ่มมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาทำงานและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายหรืออุตสาหกรรมที่เรียกว่า S-Curve สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) จึงได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหารระดับสูง นักลงทุน และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

สมาร์ทวีซ่า (SMART Visa) คือ วีซ่าประเภทพิเศษที่กำหนดขึ้นมาเพื่อดึงดูดบุคลากรทักษะสูงและนักลงทุนที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานหรือลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ซึ่งได้แก่

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive)
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
 • อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for the Future)
 • อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics)
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
 • อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
 • การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution)
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Human Resource Development in Science and Technology)
 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทดแทน (Environmental Management and Renewable Energy)

ประเภทของสมาร์ทวีซ่า

VISA TYPE

CATEGORY

PURPOSE

SMART

T

ผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง (Talents / Highly-skilled Experts)

I

นักลงทุน (Investors)

E

ผู้บริหารระดับสูง (Senior executives)

S

ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup entrepreneurs)

O

คู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ของผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa

 

ขั้นตอนการยื่นขอสมาร์ทวีซ่า

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่นอกราชอาณาจักรสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท SMART Visa ได้ และชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทยก็สามารถขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็น SMART Visa หากมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ผู้ยื่นขอสมาร์ทวีซ่าต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองคุณสมบัติโดยหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย เช่น ต้องได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในขณะเดียวกันหน่วย SMART Visa (ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) จะดำเนินการตรวจสอบข้อกำหนดอื่นๆ ไปพร้อมๆ กัน ก่อนที่จะออกหนังสือรับรองคุณสมบัติที่ผู้ยื่นขอสมาร์ทวีซ่าจะใช้ในการขอประทับตราตรวจลงตรา SMART Visa ที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ (กรณีอยู่ต่างประเทศ) หรือที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสถานที่อื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด)

ขั้นตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติประกอบการขอ SMART Visa

 1. ชาวต่างชาติยื่นขอรับรองการเป็นผู้มีสิทธิได้รับ SMART Visa ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่
 2. ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน OSS จะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติของผู้ที่ยื่นขอ SMART Visa
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ 2 แจ้งผลการพิจารณา/ ตรวจสอบให้ OSS ภายใน 20 วันทำการ
 4. OSS (BOI) จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่ยื่นขอ SMART Visa หน่วยงานรับรองคุณสมบัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ และกรมการจัดหางาน ทราบถึงผลของการรับรองคุณสมบัติภายใน 7 วันทำการ

ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาการทำงานรวมทั้งสิ้น 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ OSS ได้รับเอกสารหลักฐานฉบับสมบูรณ์ สำหรับผู้ที่ถือวีซ่าประเภทอื่นจะต้องยื่นขอรับการรับรองคุณสมบัติล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนระยะเวลาเดิมสิ้นสุด

การขอประทับตราวีซ่า

ผู้ที่ได้รับการรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วสามารถยื่นขอประทับตราตรวจลงตรา SMART Visa ได้ที่สถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองผ่านเกณฑ์คุณสมบัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หากผู้ยื่นขอประทับตราวีซ่าพำนักอยู่ในประเทศไทยสามารถยื่นขอวีซ่าประเภท SMART Visa ได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS) อาคารจัตุรัสจามจุรี หรือศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือสถานที่อื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

การขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อภายในราชอาณาจักร

ผู้ได้รับสิทธิ SMART Visa อยู่แล้ว ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการอยู่ต่อภายในราชอาณาจักร ก่อนระยะเวลาเดิมสิ้นสุด 60 วัน ตามขั้นตอนการยื่นขอรับรองคุณสมบัติประกอบการขอ SMART Visa และการขอประทับตราวีซ่าในข้างต้น

การรายงานข้อมูล

ผู้ถือ Smart Visa ต้องมารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยเมื่อพำนักในราชอาณาจักรครบทุก 1 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรหรือวันที่เข้ามาในราชอาณาจักรครั้งล่าสุด โดยยื่นแบบการแจ้งอยู่เกินกว่า 1 ปีของบุคคลต่างด้าวบางจำพวกที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ (Smart Visa) ตามแบบ ตม.91 ที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน หรือสถานที่อื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด ทั้งนี้ คนต่างด้าวสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อนวันครบกำหนด 15 วัน หรือหลังวันครบกำหนด 7 วัน

นอกจากนี้ ผู้ถือ SMART Visa ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงสถานภาพและข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทุกๆ ปี หลังจากวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวในราชอาณาจักร ในรูปแบบตามที่หน่วย SMART Visa กำหนด

สอบถามและรับบริการ

หน่วย SMART Visa ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
(One Stop Service Center for Visa and Work Permit: OSS)
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 18 เลขที่ 319 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2209 1100 ต่อ 1109 – 1110
โทรสาร 0 209 1199

อีเมล: smartvisa@boi.go.th 

เว็บไซต์: www.boi.go.th

อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่: https://smart-visa.boi.go.th