GLOBAL STARTUP HUB BKK

𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗽 𝗛𝘂𝗯 เป็นศูนย์กลางของประเทศไทยสำหรับสตาร์ทอัพและเครือข่ายชุมชนที่ก่อตั้งโดย 𝗦𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗽 𝗧𝗵𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗱 & 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗜𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝘆 (𝗡𝗜𝗔) และมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนสตาร์ทอัพทั้งในไทยและต่างประเทศผ่านการให้บริการข้อมูลธุรกิจ, เสริมสร้างครือข่าย, และจัดกิจกรรมให้ความรู้ ดังต่อไปนี้
🔸 การให้บริการด้านข้อมูลธุรกิจพื้นฐานในหัวข้อต่างๆ เช่น การสนับสนุนจากภาครัฐ วีซ่าสำหรับสตาร์ทอัพ ข้อมูลเบื้องต้นของการจัดตั้งธุรกิจในประเทศไทย การขอรับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี และอื่นๆ
🔸 การจัดกิจกรรมอีเวนท์ เพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างโอกาสในการต่อยอดและขยายธุรกิจ ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
🔸 การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแง่มุมของธุรกิจ ทั้งในด้านของกฎหมาย การตลาด การยื่นขอวีซ่าสำหรับสตาร์ทอัพ และรวมถึงนักลงทุนจากบริษัทชั้นนำ
เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและยกระดับสตาร์ทอัพในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและมีศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงดึงดูดสตาร์ทอัพชาวต่างชาติให้เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย

GLOBAL STARTUP HUB BKK เป็นศูนย์บริการครบวงจรที่ช่วยเหลือสตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับ True digital park ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อสร้างระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่มีความเข้มแข็ง เราเชื่อว่ากรุงเทพมหานครและย่านนวัตกรรมปุณณวิถีสามารถเป็นพื้นที่นวัตกรรมที่มีระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์ และสามารถผลักดันสตาร์ทอัพเข้าสู่ตลาด โดยผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  เราต้องการที่จะเชื่อมโยงสตาร์ทอัพและนักลงทุนทั้งหมด รวมถึงบุคลากรและบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้สตาร์ทอัพสามารถจัดตั้งบริษัทและเติบโตในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ได้

Why Punnawithi?

ย่านปุณณวิถี เป็น 1 ใน 15 ย่านนวัตกรรมของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษาภายในย่านให้มีความเข้มแข็ง

นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของโครงการ True Digital Park ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหมายจะเป็นศูนย์กลางของสตาร์ทอัพและธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภายในโครงการนี้จะเป็นที่ตั้งของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ บริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยี นักลงทุน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต่างพร้อมที่จะช่วยให้การสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้

โดยหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการมีตัวอย่างเช่น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งผลักดันวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลให้สามารถเติบโตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC)  ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้ MQDC  มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาวิจัยเพื่อการคาดการณ์อนาคต (Foresight Research) และสร้างพื้นที่ให้ Futurists ทั่วโลกได้ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะทั้งจากสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน อาทิ KMITL City จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หรือ UOB InnovTown ที่ให้ความสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้และบ่มเพาะสตาร์ทอัพให้เติบโตขึ้น

บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่และสตาร์ทอัพสายเทคไฟแรงที่เข้ามาร่วมสร้างสรรค์และต่อยอดให้โครงการนี้เป็นระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์ อาทิ Google, Huawei, CP, RICOH, BOSCH, Wise AI และ Voxy  นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและประเทศ เพื่อเชื่อมรอยต่อต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนให้ได้

ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่หลากหลายพร้อมทั้งความพร้อมในทางด้านสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ มากมายเช่นนี้เอง ย่านปุณณวิถีจึงเป็นย่านที่เต็มไปด้วยความพร้อมที่จะช่วยให้เหล่าสตาร์อัพสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และท้ายที่สุด ย่านปุณณวิถียังเชื่อมต่อกับพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบายผ่านรถไฟฟ้า BTS ทำให้สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตในรูปของสตาร์ทอัพได้เป็นอย่างดี

Service

ให้บริการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ อาทิ การขอสนับสนุนเงินทุน โครงการและกิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ เพื่อช่วยการดำเนินต่อยอดทางธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งผู้ที่สนใจ และข้อมูลเบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจในปะเทศไทย อาทิ SMART VISA เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานในประเทศไทย ด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ อาทิ Co-Working Space, บริษัท Software House และ Community ต่างๆ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

CONSULTANCY

Global Startup Hub BKK เปิดให้บริการการให้คำปรึกษาแก่สตาร์ทอัพผ่านบริการที่เรียกว่า he Advisory Program โดยจะให้คำปรึกษาใน 4 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่

💵 LEGAL เซียนกฎหมาย ช่วยตรวจความพร้อม ทำธุรกิจแบบไร้กังวล

📈 FINANCE นักปราชญ์บัญชี ปรึกษาได้ทุกเรื่องเงินให้ธุรกิจยิ่งได้เติบโต

📊 GO TO MARKET เทพการตลาด ช่วยมองหาโอกาส ติดจรวดกลยุทธ์

💰 VC / Investor สุดยอดนักลงทุน เตรียมธุรกิจให้พร้อมเจรจา แนวทางสู่การรับเงินทุน

ติดตามรายละเอียดผู้เชียวชาญแต่ละแขนงที่นี่ เร็วๆ นี้ ทางเพจ Global Startup Hub Thailand

Events

จัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ, นักลงทุน และผู้มีความสามารถในด้านต่างๆ ในระบบนิเวศ เช่น โปรแกรม Incubation /Acceleration เพื่อช่วยกลุ่มสตาร์ทอัพในด้านการระดมทุนและพัฒนาแผนธุรกิจ หรือการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและกิจกรรมที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในการทำธุรกิจในประเทศไทย

Contact

Address: District C ชั้น7 True digital park 101 ถนนสุขุมวิท แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Website: https://globalhub.startupthailand.org/en/home/

Email: globalstartuphub.bkk@nia.or.th

Facebook: Global Startup Hub Thailand

Line: @GlobalstartuphubTH