District C

This image has an empty alt attribute; its file name is DISTRIC-C-SERVICE-1024x597.png

District C เป็นศูนย์บริการครบวงจรที่ช่วยเหลือสตาร์ทอัพไทยและต่างประเทศซึ่งก่อตั้งโดย Startup Thailand ภายใต้การดำเนินงานของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) โดยความร่วมมือกับ True digital park ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพื่อสร้างระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่มีความเข้มแข็ง เราเชื่อว่ากรุงเทพมหานครและย่านนวัตกรรมปุณณวิถีสามารถเป็นพื้นที่นวัตกรรมที่มีระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์ และสามารถผลักดันสตาร์ทอัพเข้าสู่ตลาด โดยผ่านการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  เราต้องการที่จะเชื่อมโยงสตาร์ทอัพและนักลงทุนทั้งหมด รวมถึงบุคลากรและบริษัทผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้สตาร์ทอัพสามารถจัดตั้งบริษัทและเติบโตในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ได้

Why Punnawithi?

ย่านปุณณวิถี เป็น 1 ใน 15 ย่านนวัตกรรมของสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลและไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ และสถาบันการศึกษาภายในย่านให้มีความเข้มแข็ง

นอกจากนั้นยังเป็นที่ตั้งของโครงการ True Digital Park ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหมายจะเป็นศูนย์กลางของสตาร์ทอัพและธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยภายในโครงการนี้จะเป็นที่ตั้งของหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ บริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยี นักลงทุน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งต่างพร้อมที่จะช่วยให้การสนับสนุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างประเทศที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้

โดยหน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในโครงการมีตัวอย่างเช่น

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) หน่วยงานภาครัฐที่มุ่งผลักดันวิสาหกิจเริ่มต้นด้านดิจิทัลให้สามารถเติบโตได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ (FutureTales Lab by MQDC)  ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ภายใต้ MQDC  มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาวิจัยเพื่อการคาดการณ์อนาคต (Foresight Research) และสร้างพื้นที่ให้ Futurists ทั่วโลกได้ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ศูนย์บ่มเพาะทั้งจากสถาบันการศึกษา และภาคเอกชน อาทิ KMITL City จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หรือ UOB InnovTown ที่ให้ความสำคัญในการต่อยอดองค์ความรู้และบ่มเพาะสตาร์ทอัพให้เติบโตขึ้น

บริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่และสตาร์ทอัพสายเทคไฟแรงที่เข้ามาร่วมสร้างสรรค์และต่อยอดให้โครงการนี้เป็นระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัพที่สมบูรณ์ อาทิ Google, Huawei, CP, RICOH, BOSCH, Wise AI และ Voxy  นอกจากนั้นยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในและประเทศ เพื่อเชื่อมรอยต่อต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนให้ได้

ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานที่หลากหลายพร้อมทั้งความพร้อมในทางด้านสาธารณูปโภคในด้านต่างๆ มากมายเช่นนี้เอง ย่านปุณณวิถีจึงเป็นย่านที่เต็มไปด้วยความพร้อมที่จะช่วยให้เหล่าสตาร์อัพสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น และท้ายที่สุด ย่านปุณณวิถียังเชื่อมต่อกับพื้นที่ย่านเศรษฐกิจอื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบายผ่านรถไฟฟ้า BTS ทำให้สามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างสะดวกสบายตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตในรูปของสตาร์ทอัพได้เป็นอย่างดี

Service

มีบริการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ หน่วยงานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพ และกิจกรรมการสร้างเครือข่ายต่างๆ รวมถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อช่วยการดำเนินต่อยอดทางธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพและผู้สนใจ อีกทั้งยัง สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุนที่เหมาะสม

CONSULTANCY

District C เปิดให้บริการการให้คำปรึกษาแก่สตาร์ทอัพผ่านบริการที่เรียกว่า District C Consultation Clinic โดยจะให้คำปรึกษาใน 3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่

1. “District C Consultation Clinic” LEGAL HOURS ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับประเด็น การจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเริ่มต้น และข้อมูลด้านกฎหมายอื่นๆ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม District C Consultation Clinic ในช่วง Legal Hours เพื่อพูดคุยกับที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ จาก Baker Mckenzie และ Acclime ตลอด 1 ชั่วโมงเต็มๆ ทุกวันพุธ

2. “District C Consultation Clinic” VCs HOURS ให้คำปรึกษากับสตาร์ทอัพที่ต้องการเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเพื่อนำเสนอธุรกิจให้กับ VC ในประเด็นต่างๆ เช่น การเตรียม Pitch Deck พร้อมวิธีการนำเสนอ หรือขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจและแนวทางในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงการระดมทุนจากนักลงทุนอิสระ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม District C Consultation Clinic ในช่วง VCs Hours เพื่อขอรับคำปรึกษาจาก VC ระยะเวลา 40 นาที ทุกวันพฤหัสบดี

3. “District C Consultation Clinic” BUSINESS SUPPORT ให้คำปรึกษาสตาร์ทอัพเกี่ยวกับแง่มุมในการดำเนินธุรกิจ โดยหากท่านต้องการคำปรึกษาในเรื่องของการจัดทำบัญชีบริษัท การเสียภาษี การคัดสรรและจัดการทรัพยากรบุคคล รวมถึงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม District C Consultation Clinic ในช่วง Business Support Hours เพื่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญจาก Acclime ตลอด 1 ชั่วโมงเต็มๆ ทุกวันศุกร์


โดยผู้สนใจสามารถลงเบียนเพื่อขอรับคำปรึกษาในประเด็นที่สนใจได้ผ่านลิงก์ https://calendly.com/districtcbynia และเลือกช่วงเวลาที่คุณสะดวกและเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ตรงกับความต้องการของคุณ

Space

ให้บริการพื้นที่ในการทำกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกันเพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของห้องประชุมโดยมีอุปกรณ์ต่างๆ เตรียมไว้ให้บริการสำหรับ Startup ที่ต้องการหาพื้นที่จัดตั้ง virtual office หรือหาสถานที่ทำงาน โดยนอกจากพื้นที่ในบริเวณของ District C แล้ว ยังมีพื้นที่ Co-Working Space ของ True Digital Park  และ We Work ซึ่งอยู่ภายในที่เดียวกันเพื่อตอบโจทย์อีกด้วย

Events

จัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ, นักลงทุน และผู้มีความสามารถในด้านต่างๆ ในระบบนิเวศ เช่น โปรแกรม Incubation /Acceleration เพื่อช่วยกลุ่มสตาร์ทอัพในด้านการระดมทุนและพัฒนาแผนธุรกิจ หรือการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและกิจกรรมที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในการทำธุรกิจในประเทศไทย

Contact

District C ชั้น7 True digital park 101 ถนนสุขุมวิท แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

Email :  districtc@nia.or.th

Line : @districtc

Facebook : District C: Startup Thailand Center