CHIANGMAI&CO

Chiangmai&Co ก่อตั้งโดย Startup Thailand สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท อริสโท (ARISTO Group) ซึ่งเป็นพันธมิตรทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ส่งเสริมระบบนิเวศของผู้ประกอบการเริ่มต้นในพื้นที่ โดยเชื่อมั่นว่า “เชียงใหม่” สามารถเป็นศูนย์กลางในการผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพให้เติบใหญ่ได้ โดยมี ChiangMai&Co เป็นจิ๊กซอว์สำคัญของการสร้างระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในเชียงใหม่  โดย ChiangMai&Co เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพชาวต่างชาติ Digital Nomad และ Tech Talent สามารถเข้ามาใช้พื้นที่เพื่อการทำงาน ติดต่อหน่วยงานเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ รวมถึงช่วยเชื่อมโยงสนับสนุนกับสถาบันการศึกษาและสตาร์ทอัพในพื้นที่เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อให้ความรู้และพัฒนาสตาร์ทอัพโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งคนไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในระบบนิเวศสตาร์ทอัพ

นอกจากนั้น Chiangmai&Co ยังมีโครงการ Startup in Residence (SiR) ซึ่งจัดตั้งโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาค โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพเข้าร่วมทำงานใน Co-Working Space พร้อมเรียนรู้มุมมอง การทำธุรกิจหรือสตาร์ทอัพอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 3 เดือน มีผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงช่วยให้คำแนะนำและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรมที่มีความเป็นไปได้ให้สามารถเป็นธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้จริง อาทิ การนำเสนอผลงาน (Pitching), แนวการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความว่องไวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Agile Software Development), กระบวนการคิดเชิงออกแบบสำหรับพัฒนานวัตกรรม (Design Thinking) ฯลฯ

Why Chiangmai

เชียงใหม่ ติด 1 ใน 5 เมืองยอดนิยมของเว็บไซต์ Nomad list (2019) เว็บไซต์จัดอันดับเมืองที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและทำงานสำหรับในการการสำหรับ Digital Nomad โดยตัดสินจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ค่าครองชีพ ความเร็วอินเตอร์เน็ท สภาพอากาศ เป็นต้น โดยสาเหตุที่ เชียงใหม่ถูกจัดให้อยู่ในระดับ 1 ใน 5 ตลอดปี 2019 เนื่องจากเชียงใหม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม มี Co-Working Space และคาเฟ่ให้บริการกระจายอยู่ทั่วเมือง ค่าครองชีพต่ำ มีความพร้อมด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตซึ่งมีความรวดเร็วและเสถียร มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอยู่ใกล้แหล่งธรรมชาติ จึงทำให้เชียงใหม่กลายเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกอยากมาอยู่อาศัย

ในด้านของการเดินทาง เชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติให้บริการแบบบินตรงไปทุกเมืองใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ข้อมูลปี 2018 ระบุว่าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ มี 32 สายการบิน ให้บริการเดินทางไปต่างประเทศ 20,532 เที่ยวบิน เดินทางภายในประเทศ 55,061 เที่ยวบิน และยังมีเที่ยวบินตรงไปยัง 40 เมือง ใน 12 ประเทศ เช่น กรุงโซล, ปักกิ่ง, สิงค์โปร, ไต้หวัน, เซี่ยงไฮ้, ฮ่องกง, โตเกียว ฯลฯ

หากพูดถึงการรองรับการพัฒนาสตาร์ทอัพแล้ว เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเครือข่ายขององค์กร สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และกลุ่มคนทำงานด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่เข้มแข็ง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ ที่พร้อมจะช่วยกันส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพใหม่ๆ ทั้งที่เป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ ให้มีการเติบใหญ่อย่างเข้มแข็ง อาทิ

-ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก พื้นที่ย่านสวนดอกเป็นย่านที่เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลชั้นนำ รวมถึงมีพื้นที่วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม พื้นที่ย่านสวนดอกจึงรองรับกลุ่มคนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย นักธุรกิจ นักลงทุน และสตาร์ทอัพ ด้วยเหตุนี้ย่านสวนดอกจึงได้ริเริ่มทำกิจกรรมเชิงลึกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MED CMU Health Innovation Center: MedCHIC) ขึ้นเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “โรงเรียนแพทย์แห่งนวัตกรรม” เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และบุคคลากรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center: FIN) เป็นหน่วยงานด้านวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้บริการแบบ one-stop service กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการบริการตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บริการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการทดสอบ การร่วมวิจัยและพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าไปร่วมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการได้ด้วย

-อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เป็นศูนย์ให้บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อร่วมผลักดันสร้างสรรค์ให้งานวิจัยถูกผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรม การให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือปฏิบัติการ การให้บริการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

– TCDC เชียงใหม่ โครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบแห่งแรกของ TCDC เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่

-กลุ่ม Maker Space หรือกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หลงใหลในสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี จนรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ซึ่งอาจต่อยอดไปเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต อย่างเช่น  Chiang Mai Maker Club และ Makerspace Thailand ซึ่งเป็นพาร์ตเนอร์กับทาง Chiangmai&Co ด้วย

Service

ให้บริหารข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสตาร์ทอัพและหน่วยงานต่างๆ และความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่เชียงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพ เพื่อช่วยการดำเนินต่อยอดทางธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งผู้ที่สนใจ อีกทั้งยังให้บริการให้คำปรึกษาระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุนที่สนใจ รวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับ Co-Working Space ที่ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่

CONSULTANCY

ให้คำปรึกษาสำหรับสตาร์ทอัพทั้งไทยและต่างชาติในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  คำปรึกษาเกี่ยวกับการระดมทุนจากนักลงทุนอิสระ และ VC รวมถึงการเจรจากับนักลงทุนและการเตรียม pitch deck  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเริ่มต้น คำปรึกษาเกี่ยวกับ SMART Visa เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานในประเทศไทย  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและภาษี เป็นต้น

Space

ให้บริการพื้นที่ในการทำกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ ปรับเปลี่ยนห้องตามความเหมาะสมของรูปแบบกิจกรรมได้ เน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมสตารท์อัพ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ สะดวกในการเดินทางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

1.Auditorium Space มีพื้นที่ขนาดใหญ่สามารถรองรับคนได้ราว 80-100 คน มีอุปกรณ์ต่างๆ รองรับ เหมาะกับการใช้จัดงานสัมนาหรือการประชุมกลุ่มใหญ่และการทำเวิร์คช้อป อาทิ Hackaton Demo หรือ Pitching เป็นต้น


2.Meeting Room ห้องประชุมขนาดเล็กสำหรับการประชุมกลุ่มย่อยหรือทำเวิร์คช็อป

3. Green area พื้นที่สนามหญ้าขนาด 200 ตารางเมตร เปิดให้เช่าสำหรับจัดกิจกรรมกลางแจ้ง

Events

จัดทำกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการสตาร์ทอัพ, นักลงทุน และผู้มีความสามารถในด้านต่างๆ ในระบบนิเวศ เช่น โปรแกรม Incubation /Acceleration เพื่อช่วยกลุ่มสตาร์ทอัพในด้านการระดมทุนและพัฒนาแผนธุรกิจ หรือการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและกิจกรรมที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในการทำธุรกิจในประเทศไทย

Contact

ที่อยู่: 10 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 02 114 7270

เวลาเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 17:00

Email: contact@chiangmaiandco.org

Website: https://chiangmaiandco.org

Facebook: Chiangmai&Co