GLOBAL STARTUP HUB CNX

Global Startup Hub CNX ก่อตั้งโดย Startup Thailand ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมีศูนย์ให้บริการ ตั้งอยู่ที่ NIA northern Regional Connect ภายในพื้นที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายหลัก คือ ส่งเสริมระบบนิเวศของสตาร์ทอัพในเชียงใหม่  โดยเชื่อมั่นว่า “เชียงใหม่” สามารถเป็นศูนย์กลางในการผลักดันให้เกิด ธุรกิจสตาร์ทอัพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และสามารถเติบโตได้ในพื้นที่ โดยมี Global Startup Hub CNX เป็นจิ๊กซอว์สำคัญ ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่าย ต่อยอดธุรกิจ สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้น ซึ่งมีความร่วมมือและสนับสนุน ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ให้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย และพร้อมที่จะพัฒนาระบบนิเวศไปพร้อมๆกัน รวมถึงทางศูนย์ได้จัดกิจกรรมและสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของสตาร์ทอัพในพื้นที่ รวมถึงการให้บริการข้อมูลพื้นฐาน ด้านสิทธิประโยชน์ โครงการและบริการจากภาครัฐที่ช่วยสนับสนันสตาร์ทอัพชาวไทยและต่างชาติ อาทิ SMART VISA การจัดตั้งบริษัท และโครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่เชียงใหม่

โดยกิจกรรมที่ผ่านมาภายใต้ Global Startup Hub CNX ได้แก่ โครงการ Startup in Residence (SiR) ที่ทำร่วมกับ Co-Working Space ในเชียงใหม่ เพื่อบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพในระดับภูมิภาค พร้อมเรียนรู้มุมมอง การทำธุรกิจหรือสตาร์ทอัพอย่างเข้มข้นเป็นเวลา 3 เดือน มีผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงช่วยให้คำแนะนำและแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ

กิจกรรม Chiang Mai Startup Day เป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้ สตาร์ทอัพในเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มีการนำเสนอรูปแบบธุรกิจ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างบริการ เพื่อเป็นช่องทางหนึ่ง ในการขยายกลุ่มลูกค้าและเป็นที่รู้จักในพื้นที่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงโอกาสในการพบปะนักลงทุน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ร่วมจัดกับภาครัฐและภาคเอกชน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สตาร์ทอัพชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้

WHY CHIANGMAI

เชียงใหม่ ติด 1 ใน 10 เมืองยอดนิยมของเว็บไซต์ Nomad list (2021) เว็บไซต์จัดอันดับเมืองที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยและทำงานสำหรับในการการสำหรับ Digital Nomad โดยตัดสินจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ค่าครองชีพ ความเร็วอินเตอร์เน็ท สภาพอากาศ เป็นต้น โดยสาเหตุที่ เชียงใหม่ถูกจัดให้อยู่ในระดับ 1 ใน 10 ตลอดปี 2020 เนื่องจากเชียงใหม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เพียบพร้อม มี Co-Working Space และคาเฟ่ให้บริการกระจายอยู่ทั่วเมือง ค่าครองชีพต่ำ มีความพร้อมด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตซึ่งมีความรวดเร็วและเสถียร มีความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและอยู่ใกล้แหล่งธรรมชาติ จึงทำให้เชียงใหม่กลายเป็นสถานที่ที่คนทั่วโลกอยากมาอยู่อาศัย

ในด้านของการเดินทาง เชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติให้บริการแบบบินตรงไปทุกเมืองใหญ่ทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ข้อมูลปี 2018 ระบุว่าสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ มี 32 สายการบิน ให้บริการเดินทางไปต่างประเทศ 20,532 เที่ยวบิน เดินทางภายในประเทศ 55,061 เที่ยวบิน และยังมีเที่ยวบินตรงไปยัง 40 เมือง ใน 12 ประเทศ เช่น กรุงโซล, ปักกิ่ง, สิงค์โปร, ไต้หวัน, เซี่ยงไฮ้, ฮ่องกง, โตเกียว ฯลฯ

หากพูดถึงการรองรับการพัฒนาสตาร์ทอัพแล้ว เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีเครือข่ายขององค์กร สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน และกลุ่มคนทำงานด้านเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพที่เข้มแข็ง ซึ่งล้วนแล้วแต่มีองค์ความรู้และทรัพยากรต่างๆ ที่พร้อมจะช่วยกันส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและสตาร์ทอัพใหม่ๆ ทั้งที่เป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ ให้มีการเติบใหญ่อย่างเข้มแข็ง อาทิ

ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก พื้นที่ย่านสวนดอกเป็นย่านที่เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลชั้นนำ รวมถึงมีพื้นที่วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมนวัตกรรม พื้นที่ย่านสวนดอกจึงรองรับกลุ่มคนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นนักวิจัย นักธุรกิจ นักลงทุน และสตาร์ทอัพ ด้วยเหตุนี้ย่านสวนดอกจึงได้ริเริ่มทำกิจกรรมเชิงลึกเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ เช่น การจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (MED CMU Health Innovation Center: MedCHIC) ขึ้นเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น “โรงเรียนแพทย์แห่งนวัตกรรม” เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และบุคคลากรเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (Food Innovation and Packaging Center: FIN) เป็นหน่วยงานด้านวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ให้บริการแบบ one-stop service กับหน่วยงานต่างๆ โดยมีการบริการตั้งแต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ บริการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการทดสอบ การร่วมวิจัยและพัฒนากับภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเข้าไปร่วมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการได้ด้วย

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) เป็นศูนย์ให้บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อร่วมผลักดันสร้างสรรค์ให้งานวิจัยถูกผลิตออกสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยี การออกแบบนวัตกรรม การให้บริการห้องปฏิบัติการและเครื่องมือปฏิบัติการ การให้บริการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รวมทั้งการสร้างโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบต่างๆ

– TCDC เชียงใหม่ โครงการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้เต็มรูปแบบแห่งแรกของ TCDC เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน โดยสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่

กลุ่ม Maker Space หรือกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หลงใหลในสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี จนรวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ซึ่งอาจต่อยอดไปเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปในอนาคต อย่างเช่น Chiang Mai Maker Club และ Makerspace Thailand

INFORMATION SERVICE

ให้บริการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสตาร์ทอัพ อาทิ การขอสนับสนุนเงินทุน โครงการและกิจกรรม ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโครงการความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ เพื่อช่วยการดำเนินต่อยอดทางธุรกิจให้กับสตาร์ทอัพชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งผู้ที่สนใจ และข้อมูลเบื้องต้นในการจัดตั้งธุรกิจในปะเทศไทย อาทิ SMART VISA เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานในประเทศไทย ด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่ อาทิ Co-Working Space, บริษัท Software House และ Community ต่างๆ  ในจังหวัดเชียงใหม่

CONSULTANCY CLINIC

          Global Startup Hub CNX ได้มีการให้บริการกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อช่วยสตาร์ทอัพในด้านการระดมทุนและพัฒนาแผนธุรกิจ อบรมเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ในด้านการประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ด้านการตลาด การระดมทุนจากนักลงทุนอิสระ และ VC รวมถึงการเจรจากับนักลงทุนและการเตรียม pitch deck รวมถึงด้านกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจเริ่มต้น ทรัพย์สินทางปัญญาและภาษี เป็นต้น

SPACE

ให้บริการพื้นที่สำหรับกิจกรรมหรือการทำงานร่วมกัน เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ สตาร์ทอัพชาวไทย ชาวต่างชาติ กลุ่ม Digital Nomad และ Tech Talent ซึ่งสะดวกในการเดินทางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้

  1. Event Space มีพื้นที่ขนาดกลางสามารถรองรับผู้ใช้งานสูงสุด 30 คน มีอุปกรณ์ต่างๆ รองรับ เหมาะกับการใช้จัดกิจกรรม งานสัมนาหรือการประชุมกลุ่มขนาดกลางและการทำเวิร์คช้อป 
  2. Meeting Room ห้องประชุมขนาดเล็กสามารถรองรับผู้ใช้งานสูงสุด 10 คน สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยหรือทำเวิร์คช็อป
  3. Consulting Area พื้นที่ให้คำปรึกษาให้แก่สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้ามาขอเข้ารับคำปรึกษา รวมถึงห้องสมุดขนาดเล็กสำหรับสตาร์ทอัพและผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการ

CONTACT

ที่อยู่: ห้อง B301, ชั้น 3 (อาคาร B) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) 155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เวลาเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 09:00 – 17:00

Email: globalstartuphub@nia.or.th

Website: www.globalhub.startupthailand.org

Facebook: Global Startup Hub Thailand